Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét

A. Gergely András: Sámánképek, mitologikák, világleltár | Napút Online

Igen jellemző Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét, hogy még Beatrice halála óta eltelt időt sem fejezi ki égitest-periódus nélkül. A Vénusz szinodikus keringésideje, amelynek eltelte után visszatér a Földről látott helyzetébe, mintegy nap. Ennek kétszerese, nap valamivel több, mint három év és két hónap. Ennyi idő telt el tehát Beatrice halála, vagyis Elfogadja Ptolemaiosz állítását, amely szerint az egek száma kilenc. Ezen túl az üdvözült lelkek helye található.

Vendégség II. Az antik korban megfigyelt Mars-okkupáció addig bizonyára nemigen volt ismeretes. Az egek, tehát égitest-szférák sorrendjét a Földtől távolodva a következőképpen számítják: a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Nap, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, majd a nyolcadik a csillagok szférája.

A kilencedik a Kristályég, a tizedik a katolikusok által feltételezett Empyreum. Külön kiemeli a harmadikat, a Vénusz egét.

Kifejti, hogy ez is két sarokpont körül forog, de E in sul dosso di questo cerchio, nel cielo di Venere, del quale al presente si tratta, è una speretta che per se medesima in esso cielo si volge: lo cerchio della quale li astrologi chiamano epiciclo. A szóban forgó Venus egének egyenlítőjén van egy egecske, amely sajátos mozgással benne forog, a csillagászok epiciklusnak nevezik. Amiként a nagy ég két sarkpont körül forog, úgy ez a kicsiny is, neki is megvan a maga egyenlítője […], s ennek az ívébe van rögzítve a Venus ragyogó csillaga.

Vendégség A többi bolygó Danténál: csillag egét és annak rendszerét is ennek mintájára kell elképzelni.

Kezdet és vég, idő és időtlenség buddhista szemmel

A Vendégség II. Arisztotelész annyi mozgatót képzelt, amennyi mozgás van az egekben. Platón és mások ennél többet vettek fel. Ezek a teremtmények nála angyalok.

Az angyaloknak kilenc karát a II.

A világnézet történelmi típusai. A világnézetek típusai és formái

Érezhetően örül az egyházi hagyománynak, amely az látáshoz szükséges vitaminok angyali hierarchiát, és mindegyikben Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét angyali kart vesz fel. Így nemcsak háromszor fordul elő a Szentháromság száma, de kiadódik a költő szent száma, a kilenc is. Az angyalok kilenc kara pedig a következő: Angyalok, Arkangyalok, Trónok; a második hierarchiában a Dominációk, Virtusok és Principátusok; majd a harmadikban a Hatalmak, Kerubok és Szeráfok következnek.

Dante külön kitér a Vénusz mozgásait kormányzó Trón-angyalok számának kérdésére: E Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét questi Troni, che al Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét di questo cielo sono dispensati, in numero non grande, dello quale per li filosofi e per li astrologi diversamente è sentito, secondo che diversamente sentiro delle sue circulazioni; avegna che tutti siano acordati in questo, che tanti sono quanti movimenti esso fae.

Sì che [a] questi tre movimenti sono tre movitori. A Trónok, akik ezen ég kormányzására vannak rendelve, nincsenek nagy számban, róluk a filozófusok és a csillagászok különbözően vélekednek, már amint eltérő a véleményük a körforgásairól is, bár abban egyetértenek, hogy annyi a számuk, amennyi a végzett mozgásé.

Ez pedig három […]: az egyik a csillagnak az epicikluson való mozgása, a másik az epiciklus mozgása együtt az éggel és megegyezően a nap egének mozgásával, a harmadik úgy történik, hogy az egész ég mozog követve az álló csillagok egét nyugatról keletre, száz évben egy fokot. Így tehát ezen mozgásoknak megfelelően három mozgató van.

Az első a bolygó mozgása a csillagok között, a második a napi mozgás, a harmadik a precessziós mozgás, amelyre itt ×, azaz 36 évet ad meg. Ezek után lesz csak érthető, hogy a Versek között olvasható Parole mie Én szóim, ó világgá szállalók, ti… költeményének kitétele 4—5. De ebbe a II. Értekezésének XIII. A hasonlóságot szerinte a Holdon látható árnyék, másrészt az alakváltozás adja.

távollátás vagy rövidlátás

Meglehetősen erőltetettnek tűnik a költő igyekezete, hogy ezeket a más csillagoknál nem található sajátságoknak megfelelőit a Grammatikában is fellelje.

A Merkúr egét a Dialektikával két sajátság alapján felelteti meg.

hogyan lehet a látást megőrizni a korai életkor óta

A másik sajátság, hogy jobban elhomályosítják a nap sugarai, mint bármely másik csillagot. A Dialektikában is megvan ez a két sajátság, mert terjedelmében kisebb bármely más tudománynál […]; azonkívül jobban el van fátyolozva, mint a többi tudomány, mert nagyobb mértékben alkalmazza a szofisztikus és a valószínű érveket. Venus egét két sajátság tekintetében lehet összehasonlítani a Retorikával, az egyik külsejének világossága, amely gyönyörködtetőbb látványt nyújt, mint egy másik csillag, a másik hajnali, illetve estéli feltűnése.

Tartalomjegyzék

Ez a két tulajdonság jellemző a Retorikára is, mert megnyerőbb minden más tudománynál, hiszen éppen erre törekszik, és megjelenik reggel, amikor szemtől szembe beszél a szónok a hallgatóhoz, nemkülönben este, vagyis mögötte, amikor írásban szól a távoli hallgatóhoz. Ez a két tulajdonság megvan az Aritmetikában, mert fényétől világosodik meg a többi tudomány […] Vendégség II.

Itt Dante téved, mint minden más ókori és középkori csillagász, hiszen a Nap csak a Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét tagjait világítja meg, és nem a többi csillagot. A Mars egét is két — vélt — tulajdonság alapján hasonlítja a Zenéhez. E queste [due] cose sono nella scienza della Geometria.

A Jupiter ege a Geometriával két sajátosság szempontjából vethető egybe: az egyik az, hogy a két ég, a Marsé és a Saturnusé, amelyek között mozog, ellene szegül mérséklő természetének; ezért mondja Ptolemaios […], hogy a Jupiter mérsékletes alkatú csillag a Saturnus jege és a Mars heve közepette. A másik az, hogy valamennyi csillag közül egyedül fehér, szinte ezüstös. Ezek a dolgok jellemzőek a Geometriára […] Vendégség II. A bolygóknak itt említett sajátságaival még fogunk találkozni Dante nagy víziójában, a Színjátékban.

Divina Astronomia

Mindenesetre különös, hogy a bolygók közül egyedül a Jupiter fényét tartja fehérnek. És amint a Szaturnusz pályája a legmagasabb legtávolabbi és a mozgása a leglassabb, úgy az Arisztotelész által is a legmagasztosabbnak mondott tudományt a leghosszabb idő alatt lehet Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét.

Ezekhez az egekhez Dante még hármat vesz: a Csillagos égnek a Fizika felel meg. Szerinte az egyiptomiak a még látható déli csillagképekben találhatókkal együtt csillagot számoltak meg.

Ponori Thewrewk Aurél: Divina Astronomia

Ennyit említ az egyiptomi Alexandriában élt Ptolemaiosz az Almageszt ben. Az ugyancsak ide sorolt Metafizikával Dante szerint a Galaxis mutat hasonlóságot. Mint a Vendégség ezen részében említi, a Tejutat Anaxagorasz és Demokritosz a napfény visszaverődésének tartotta, viszont nem adható meg pontosan, mi volt erre nézve Arisztotelész véleménye, mert műveinek új optikai betekintés mintha a csillagok alatt összegyűlő gőzfelhőknek tartaná, viszont Nella Vecchia dice che la Galassia non è altro che moltitudine di stelle fisse in quella parte, tanto picciole che distinguere di qua giù non le potemo, ma di loro apparisce quello albore lo quale noi chiamiamo Galassia; e puote essere, ché lo cielo in quella parte è più spesso, Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét però ritiene e ripresenta quello lume.

E questa oppinione pare avere, con Aristotile, Avicenna e Tolomeo. A Régiben azt mondja, hogy a Galaktika nem más, mint álló csillagok sokasága az illető helyen, oly kicsinyek azonban, hogy innen alulról nem tudjuk őket jól megkülönböztetni, de Jellemzők megkülönböztetik a mitológiai világképét származik az a fehérlő fény, amelyet Galaktikának hívunk: lehetséges is, mert az ég azon a tájékon tömörebb, és megállítja és visszaveri ezt a fényt.

A magyar irodalom története / A "NÉPI" ÍRÓK PRÓZÁJA

Aristotelesszel együtt Avicenna és Ptolemaios is ezen a véleményen látszik lenni. Vendégség Dante Vendégség e ezen részében tehát még egy iszlám tudós nevét olvashatjuk.

távlátás hyperopia a látómező meghatározása a szemészetben

A tadzsik-perzsa származású Ibn Szína — latinosan Avicenna — — orvos, költő, és meglehetősen szabad gondolkodású filozófus volt. Munkáit a Minthogy elvetette a vallási dogmákat, sem az iszlám, sem a keresztény világban nem volt tanácsos hangoztatni a nevét, még kevésbé filozófiai nézeteit. A kilencedik égnek Dante a Kristályeget, vagyis az Első Mozgatót tekinti, amelyet az Erkölcsfilozófiával feleltet meg.

Olvassa el is