Betegségek pszichoanalízis szempontjából. A rovat további cikkei

betegségek pszichoanalízis szempontjából

Ha az emberi lélekről való tudásunk csak egy lépéssel is előre halad, revízió alá kell venni mindazokat a diszciplínákat, amelyeknek tárgya akármiféle vonatkozásban áll a lelki élettel. És miről állítható ez több jogosultsággal, mint a jogi és társadalomtudományi ismeretkörről.

A szociológia azokról a törvényszerűségekről tanít, melyek az egy csoportba tömörült emberek életviszonyaiban uralkodnak. A jog betegségek pszichoanalízis szempontjából pontosan körülírt szabályokba foglalja azokat az elveket, amelyekhez az egyes embernek alkalmazkodnia kell, ha a társadalomnak tagja akar maradni.

SIGMUND FREUD: PSZICHOANALÍZIS

Ez az alkalmazkodás elsősorban pszichikai folyamat, egy magasabb, betegségek pszichoanalízis szempontjából szempontból nézve tehát úgy a társadalmi, mint a jogtudomány alkalmazott lélektan, s mint ilyennek gondos figyelemmel kell kísérnie minden új mozzanatot, mely az emberi lélekről való tudáskörében felmerül. Ilyen haladásról, mégpedig nagy haladásról van módunkban most beszámolni.

A neurózisok pszichoanalitikus tanának haladása — Freud neurózistanát fejlődésében követni nehéz, de élvezetes feladat.

A pszichológia ezen haladása Freud bécsi egyetemi orvostanár nevéhez fűződik, ki az ő új módszerét és az annak segítségével felszínre hozott dús anyagot pszichoanalízis név alatt foglalta össze.

Ha azt kérdezem magamtól, mi a legnagyobb érdeme a pszichoanalízisnek, mi az benne, ami forradalmat hozott a pszichológia tudományának a lencséket kevesebbnek kell választania, mint a látását óta pangó és egyre sekélyedő vizeibe, a tudattalan lelki élet törvényszerűségeinek és erőszerkezeteinek felismerésére kell hivatkoznom.

Tartalomjegyzék

Amit a tudatosság jelentőségét annyira túlbecslő filozófusok eddig egyszerűen képtelennek ítéltek, amit egyesek, ha feltételeztek is, tudásunk számára hozzáférhetetlennek vallottak: a tudat alatt élő lelki világ Freud kutatásai révén hozzáférhetővé vált. Nem terjeszkedhetem itt ki részletesebben e még fiatal, de eseményekben és eredményekben már oly gazdag tudomány fejlődéstörténetére, csak annyit említek fel, hogy Freud a lelki betegségek tanulmányozása és gyógyításuknak kísérlete betegségek pszichoanalízis szempontjából tárta fel az emberi lélek mélyebb rétegeit.

Valamint egyes különös testi betegségek adtak alkalmat arra, hogy az emberi szervezet eddig egész ismeretlen védő és alkalmazkodó berendezéseire világ derüljön, úgy egyes lelki betegségek: az úgynevezett neurózisok és pszichózisok is a normális lelki élet olyan karikatúráinak bizonyultak, melyek csak feltűnőbben, élesebben mutatják azokat a folyamatokat, melyek minden egészséges emberben is végbemennek.

Mint elmés, de paradox ötlet rég ösmeretes egy betegségek pszichoanalízis szempontjából angolnak az a mondása, hogy ha az embereket ösmerni akarod, menj be Bedlamba, vagyis az őrültek házába. De mostanáig legfeljebb, ha érdekes és különös ritkasági példányait ösmerhettük fel az emberiségnek az elmekórházak típusai között.

betegségek pszichoanalízis szempontjából

Elmeorvosaink nem foglalkoztak, sokan még ma sem foglalkoznak, eltekintve egyébként oly buzgó és humánus orvosi ténykedésüktől egyébbel, mint ez érdekes tüneteknek különféle elvek alapján való csoportosítgatásával.

Ennek az a magyarázata, hogy a biológiai tudományok óriási fellendülése a múlt század betegségek pszichoanalízis szempontjából óta az ideg- és elmeorvosokat is kizárólag az anatómiai térre terelte, míg a pszichológiai szempontokat egész a legutóbbi időkig elhanyagolták.

Kraepelin és iskolája megpróbálták ugyan az elemi lelki tünetek kísérletei adatait az elmekórtanban is alkalmazni, de a lelki betegségek megértését éppoly betegségek pszichoanalízis szempontjából mozdította ez elő, mint a bonckés, vagy a mikroszkóp. Csak mióta Charcot és Janet majd Breuer letettek arról a babonás félelemről, mely betegségek pszichoanalízis szempontjából előttük járt tudósokat arra késztette, hogy minden órával vagy mérleggel nem mérhető lelki jelenség kutatását átengedjék a szépirodalmi íróknak, mióta ők pszichológiai szempontokat vittek betegségek pszichoanalízis szempontjából a hisztéria tanulmányozásába, vált lehetővé az a fejlődés, melyet Freud vizsgálódásainak köszönhetünk.

Dr. Ferenczi Sándor: A pszichoanalízisről s annak jogi és társadalmi jelentőségéről [+]

A hisztériások értelmetlennek látszó, bizarr tüneti megnyilvánulásai mögött Freud a léleknek egy nagyszerű védőberendezését fedezte fel: az indulatelfojtást. Kitűnt, hogy a léleknek módjában van túlságosan kínos emlékképektől és a valóság fájdalmat okozó tiszta átlátásától olyképp szabadulni, hogy a kínos érzelmektől telített tudati tartalmat a léleknek egy mélyebb rétegébe, a tudattalanba süllyeszti alá, honnan az legfeljebb az ideges tüneteknek elváltoztatott és magára a betegre nézve is érthetetlen s ennélfogva elviselhetőbb formájában üti fel fejét.

Az ilyen elfojtott képzet-komplexumok után eleinte úgy kutatott Freud, hogy hipnózisba ejtette a beteget, ki ebben az állapotában ráeszmélt mindazokra a bajokra, amelyek elől tulajdonképpen a betegségbe menekült. Később rájött Freud arra is, hogy hipnózis nélkül, bár lassabban, de tökéletesebben lehet behatolni a lélek mélyebb rétegeibe, az úgynevezett szabad eszmetársítás segítségével.

betegségek pszichoanalízis szempontjából hol lehet ellenőrizni a látómezőt

Ha betegét rá tudta venni arra, hogy válogatás nélkül mindent mondjon el, ami eszébe jut, tekintet nélkül az ötletek logikai, etikai és esztétikai értékére vagy értéktelenségére: többnyire nagy lelki ellenállás leküzdése után szintén felszínre kerültek az eddig elfojtott "komplexumok".

Mellékesen jegyzem itt meg, hogy az elfojtások feloldásával, a kellemetlen képzetek tudomásulvételével a tünetek termelődése magától megszűnik.

Ugyanilyen rejtett tudati tartalomra lehetett visszavezetni az úgynevezett kényszergondolatok és cselekedetek oly kínos betegségét és indulatelfojtással váltak megmagyarázhatókká, igaz, hogy még mindig nem gyógyíthatókká egyes súlyos elmebetegségek is: a tébolyodottság, a fiatalkori elbutulás jelenségei. A betegek álmainak elemzése adott alkalmat Freudnak arra, hogy az álom tulajdonképpeni lélektani jelentőségét megösmerje, s a tudományos álommagyarázás révén az egészséges ember tudattalan lelkivilágába az első betekintést nyerje.

ingyenesen töltsön le szemészeti könyveket

Sorra került ezután betegségek pszichoanalízis szempontjából mindennapi élet apró szórakozottságainak és tévcselekményeinek: az elszólásnak, nyelvbotlásnak, íráshibáknak, nevek érthetetlen elfelejtésének, apróbb és nagyobb ügyetlenségeknek pszichológiai elemzése, melynél bebizonyult, hogy e jelenségekért gyakran mily igazságtalanul toljuk a felelősséget a véletlenre, mennyivel többször szabják meg azokat tudattalan énünk lappangó szándékai.

Az élc és a komikum lélektani boncolása azután az első lépés volt az esztétikai hatások tudat alatti megszabóinak méltánylásához. Mindezen vizsgálódásoknak meglepő és látásélesség-teszt táblázatok egybenhangzó eredménye annak betegségek pszichoanalízis szempontjából megállapítása volt, hogy a felnőtt és minden tekintetben normális ember tudattalan énjében is elfojtva ott lappangnak az összes primitív emberi, ha úgy akarjuk: állati ösztönök, azon a fokon, amelyen azokat még gyermekkorban elfojtásra ítélte a kultúrához való alkalmazkodás.

És ezek az ösztönök nem tétlenek: úgyszólván csak az alkalmat lesik, hogy az értelem és erkölcs korlátait áttörve érvényesülhessenek.

A lélektan története

Ahol ezek a korlátok nagyon erősek, ott legalább betegségek pszichoanalízis betegségek pszichoanalízis szempontjából élcelődés gyerekesen abszurd, vagy rosszindulatú formájába burkolva nyilvánulnak meg, avagy tévcselekményekben bosszantják felsőbb elfinomult tudatunkat, s ha mindez nem elég: lelki betegség tüneteiben élik ki magukat.

A tudattalanban rejlő indulatok a két alapösztön: az önzés és a nemiség szolgálatában állnak, és az analitikai tapasztalat azt bizonyítja, hogy az önös ösztönök jobban tűrik az elfojtást, mint a nemiek. Kitűnt, hogy a nemi ösztönöknek az egyén létérdekével való összeütközéséből fakadnak az összes neurózisok és pszichózisok, s hogy az egyes egyének jellemző sajátságai is a világrahozott nemi és önös ösztönöknek a környezettel való összeütközései közben alakulnak ki.

Az infantilis nemi élet felderítése és a neurotikus tünetek visszavezetése erotikus részösztönökre néhány új és váratlan formulához segített bennünket a neurotikus megbetegedések mibenlétét és a bennük megnyilvánuló célzatokat illetőleg. Látjuk, hogy az ember akkor betegszik meg, ha külső akadályok vagy a belső alkalmazkodási képesség hiánya folytán erotikus szükségleteinek valóságos kielégítése lehetetlenné válik.

Az "ártatlan" gyermeki pszichéről alkotott idealizáló és romantikus képzetekről le kell tehát mondania annak, aki a lelki életet a maga valóságában meg akarja érteni. A gyermek lelkületét - az én szempontomból tekintve - a korlátlan érvényesülni akarás, a másokra való tekintetnélküliség jellemzi, és az is kiderült, hogy a gyermekek úgynevezett "rossz szokásaiban" melyek közül kiemelem a vad, sokszor vérengző erőszakosságot és betegségek pszichoanalízis szempontjából, mely megalázkodással váltakozhatik, a testi váladékok kiürítésével űzött játékos kedvteléseket, mindenféle tárgynak, a leg-"piszkosabb"-nak is előszeretettel való szájbavételét és az azzal való babrálást, azok szaglászását, a mezítelenség sajátságos előtérbe tolását és a kíváncsiskodást ezekben a szokásokban, melyekhez már a legkoraibb gyermekéveikben látás kialakulása kisgyermekekben a csecsemőkorban is hozzájárulhat betegségek pszichoanalízis szempontjából genitale mechanikus izgatása, fellelhetjük a nemiség korai és valósággal perverz megnyilvánulási módjait, melyek csak a pubertás ideje táján mondanak le a nemiség fajfenntartásra alkalmas módjának javára.

A kisgyermekről betegségek pszichoanalízis szempontjából ma azt a jellemzést adhatjuk, hogy az - én - ösztöneit tekintve - önző és anarchista passzióját tekintve pedig még "perverz".

színes kontaktlencse használata rövidlátás esetén

A tények ilyen állása ellen nincs jogunk panaszkodni, hibásak akkor voltunk, mikor - cserbenhagyva minden tudásunkat az ember fejlődésének állati alapjairól amely fejlődést pedig - mint Haeckel óta tudjuk - minden egyénnek újra meg betegségek pszichoanalízis szempontjából ismételnie az emberi magzatot már születésétől kezdve magasabb társadalmi célok szolgálatában örömmel szegődő lénynek akartuk képzelni.

Holott a nevelés dolga, hogy ezeket az aszociális ösztönöket megfékezze, megszelídítse, domesztikálja.

szemész diagramja a4 látásteszthez

Ennek eléréséhez két mód áll rendelkezésére: az indulatelfojtás és az átszellemítés. Az előbbi a primitív ösztönöket teljesen megbénítani, szigor és elrettentés segítségével azoknak érvényesülését kizárni és a tudatból kiküszöbölni igyekszik. Az átszellemítés ellenben, felösmerve az ezekben az ösztönökben rejlő értékes energiaforrásokat: társadalmilag lehetséges célok szolgálatába tereli őket.

Az átszellemítés példái a mai nevelésben: a temperamentum levezetése vallásos buzgóság és engedelmes alázatosság alakjában, a szexuális tendenciák átváltoztatása szemérmességgé és undorodássá.

Diplomamunka Az orvos-beteg kapcsolat A pszichoszomatikus szemléletmód a szomatikus megbetegedések gyógyításában, a testi tünetek mellett jelentős tényezőként veszi figyelembe a beteg szociológiai és pszichés állapotát, változását is.

Megfelelő idegrendszerbeli érzékszervi és mozgató készségek és betegségek pszichoanalízis szempontjából mellett a primitív ösztönök művészeti térre képzőművészet, zene, irodalmi tevékenység, költészet terelődhetnek, a gyerekes kíváncsiság tudományos kutatási kedvvé változhat.

Az egoisztikus velleitások ún.

szemtömörítés a látás javítása érdekében látás hónapja

A pszichoanalízis tanulságain okuló neveléstan tehát lehetőleg az átszellemítés sublimátio módszerét fogja alkalmazni, vagyis a felesleges szigor és erőszakosság nélkül, szeretettel és jutalmazással - esetleg csak erkölcsi jutalommal és jó bánásmóddal - fogja az aszociális ösztönöket - éspedig egyénenként változó irányban - hasznosítani.

Olvassa el is