NKA logo
Facebook
English
Deutsch
Francais
Japan
Turkey
Poland
LOGO

Dudaszó Hallatszik Alapítvány

Kedves Zenebarát!

Kérjük, adományával, illetve adója 1%-ával segítse hagyományaink kutatását, ápolását és széles körökben történő megismertetését!

Alapítványunk adószáma: 18007868-1-13

Alapítványunk bankszámlaszáma:
OTP Bank 11742173-20136837

 

Mire fordítja az alapítvány az adományokat és az '%-os felajánlásokat?

Ön adománya révén hagyományaink kutatását, ápolását és széles körökben történő megismertetését támogatja:

  • Gyűjtések, szakmai kiadványok publikálása

  • Kottás tanulófüzetek és zenés oktatóanyagokat készítése, gyakorló hangszerek biztosítása a tanulók számára, melyek a következő dudás nemzedék felnevelését szolgálják
  • Korhű ruházat biztosítása a hazai és nemzetközi fellépésekre
  • A fellépések során felmerülő költségek (utazás, szállás) fedezése
  • Találkozók, szakmai előadások szervezése

Adomány küldése az alapítvány számára:

Adó 1%:

Ez a segítség Önnek nem kerül pénzbe. Csupán néhány perc az, amit rá kell szánnia az 1% felajánlásra az adóbevallás leadásakor.
Az adóbevallás kitöltésekor a megfelelő mezőbe írja be a Dudaszó Hallatszik Alapítvány adószámát: 18007868-1-13

Átutalással az alapítvány bankszámlájára:

OTP Bank: 11742173-20136837


A
DUDASZÓ HALLATSZIK ALAPÍTVÁNY
működési szabályzata

Budaörs, 2002. február 1.

Szervezeti és működési szabályzat

I. Általános rész
1. A Dudaszó Hallatszik Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) főbb adatai:
1.1 neve: Dudaszó Hallatszik Alapítvány
1.2 székhelye: 2040 Budaörs, Panoráma u. 15/b. Pf. 83.
1.3 alapítása: Az Alapítványt az alakuló taggyűlésen megjelent tagok alapították 1992. 02. 07-én az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.

1.4 adószáma: 18007868-1-13
A szervezet számlaszáma IBAN formátumban: HU58117421732013683700000000
A szervezet számlavezető bankjának SWIFT kódja: OTPVHUHB
1.5 bírósági bejegyzésének száma és kelte: 9.Pk.68.175/1

2. Az Alapítvány működésének alapelvei:
2.1 Cél az Alapító Okiratban megfogalmazott célok teljesítése, a magyar népi kultúra, a Kárpát-medencei/moldvai dudazene kutatásának, bemutatásának, oktatásának, a témához kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása.
2.2 Jelen Működési Szabályzat a Ptk., az 1989. évi II. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény és a 2000. évi CI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

II. Szervezeti szabályzat
Lásd: A Dudaszó Hallatszik Alapítvány Alapító Okirata egységes szerkezetben - 2001.

III. Működési szabályzat
1. Cégjegyzés, aláírás
1.1 Az Alapító Okirat értelmében az Alapítvány jegyzése úgy történik, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az Elnök egy személyben írja alá a nevét.
1.2 Az Alapítványon belüli levelezésben, kiadványok, tájékoztatók esetén az Elnökség tagjai is aláírhatnak.
2. Utalványozás
2.1 Az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan beérkező számlák utalványozása az Elnök hatáskörébe tartozik.

3. Bélyegzőhasználat
3.1Az Alapítvány nevét tartalmazó bélyegző az Elnök felelős őrzésében van, használata csak az Elnök aláírásával együtt érvényes.

4. Az Alapítvány működési formája
4.1 Az Alapítvány működését az Alapító Okiratban foglaltak szerint kell végezni.
Törekedni kell a gyakori és rendszerességgel történő találkozások biztosítására, ahol az Alapítvány alapítóján, elnökén, kuratóriumi tagságán, túl a támogatott személyek, szervezetek, érdeklődők is részt vehetnek, ezzel is biztosítva a folyamatosságot és az Alapító Okiratban megfogalmazott nyilvánosságot.
4.2 Az Alapítványon belül működő ülések rendje
4.2.1 Az üléseket az Elnök hívja össze az Alapító Okiratban meghatározott rend szerint.
Az elnök jogosult a kuratórium tagjainak elfoglaltságából adódó késlekedő döntések elkerülése érdekében a határozatok elfogadását körtelefonon, -faxon egyeztetni.
A 4.1. pontban meghatározott heti rendszerességű találkozások, kapcsolattartás lehetővé teszi a folyamatos munkát.

4.2.2 Az Elnök az irányítással összefüggő feladatok egyeztetése céljából értekezletet tarthat. Az értekezlet összehívását bármely kuratóriumi tag is kezdeményezheti. Az értekezletet az Elnök vezeti le.

5. Az Alapítvány támogatási rendje
A lehetséges támogatottak olyan személyek, szervezetek, akik/amelyek az Alapítvány céljaival egyetértenek, annak megvalósításában aktívan és színvonalasan részt vesznek és elfogadják a működési szabályzatát. A támogatottak köréhez bármely a magyar népi kultúra témájával foglalkozó vagy azt támogató szervezet, szakember és magánszemély bármikor önkéntesen csatlakozhat. Külön felvételi eljárás nincs, a támogatottság a kölcsönös szándékegyeztetéssel létrejön.

6, A döntéshozatal módja
Az Alapítvány döntéseit az összejövetelein hozza. Az összejövetelt bármely tag kérésére - az indítványozott konkrét napirend megjelölésével - össze kell hívni. Az összehívás az elnök feladata, történhet szóban (telefonon) vagy írásban.
Az összejövetelek a megjelentek számától (2/3) döntésképesek. A döntések nyílt szavazással születnek.

7. Az Alapítvány vezetőségének feladat- és hatásköre
Az Alapítvány vezetőségének feladat- és hatáskörét az Alapító Okiratban meghatározott módon kell végezni.
- az Alapítvány éves munkatervének elkészítése, valamint az ezekről szóló éves beszámolók értékelése,
- a programok előkészítése és zavartalan lebonyolítása,
- az utazási, ellátási hozzájárulás, mértékének meghatározása,
- az Alapítvány tulajdonában álló eszközök megőrzése, kölcsönzése.

8. Az Alapítvány gazdálkodása
Az Alapítvány gazdálkodását az Alapító Okiratban meghatározott módon kell végezni.
A bevételek fajtái:
- pályázati támogatások,
- rendezvények részvételi díjai,
- adományok.
A bevételek felhasználása:
Az Alapítvány a bevételeinek felhasználását az Alapító Okiratban meghatározott módon végzi.
A vezetőség a bevételek, kiadások elszámolásáról évente beszámolót készít, melyet a vezetőség és nyilvánosság részére is nyilvánossá tesz.

9. Az Alapítvány programjainak szervezési rendje
Az Alapítvány programjai
- részvétel hazai és nemzetközi kulturális programokon, fesztiválokon, találkozókon,
- találkozók, előadások és minden olyan program szervezése, rendezése, amely az Alapító Okirat céljai elérése érdekében szerveződik.

10. Az Alapítvány eszközeinek igénybevétele
Az Alapítvány eszközeit (hangszerek, kiadványok, ruházat stb.) a támogatottak saját felelőségükre díjmentesen használhatják. A kikölcsönzött felszerelések tárolására a lehető legoptimálisabb feltételeket kell biztosítaniuk. A kölcsönbe vevő a kikölcsönzött tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik: a felszerelés elvesztése, sérülése, megrongálódása esetén köteles a kárt az Alapítványnak megfizetni.

11. Kötelezettségek
- Az Alapítvány alapítója, elnöke, kuratóriuma, s valamennyi támogatott köteles jelen működési szabályzatot betartani, az Alapítványt legjobb tudása szerint képviselni.
- A működési szabályzat be nem tartása, az Alapítvány által képviselt kulturális értékek megóvásának és továbbadásának megsértése esetén a vezetőség élhet a kizárás lehetőségével.

Budaörs, 2002. február 1.

Ifj. Csoóri Sándor alapító    Lányi György titkár    Karakas Zoltán Zsolt elnök


A Szervezeti és működési szabályzat letöltése >>

Munkatervek:
<2003> <2004> <2005> <2006> <2007> <2008> <2009> <2010> <2011> <2012>
Éves beszámolók:
<2003> <2004> <2005> <2006> <2007> <2008> <2009> <2010> <2011>

Éves mérlegek:

2005

2006

 
 
2007

 
2008

 
2009

 
 
2010

 
 
2011

 
 
2012